การอบรมหลักสูตร จป.บริหาร

การอบรมหลักสูตร จป.บริหาร

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร จป.บริหาร (หลักสูตร 2 วัน)

โดยจัดขึ้นในวันที่ 7 และ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องอบรม ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย
2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ถึงปัญหา สาเหตุและความสูญเสียที่เกิดจากประสบอันตรายและเจ็บป่วยจากการทำงานในสถานประกอบการ
3. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ วิธีการในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานประกอบการ
4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยและการจัดองค์กร
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.