ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจใหม่ TRP และ TVP

ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจใหม่ TRP และ TVP

ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เพื่อเป็นการปรับทิศทาง และกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และตอบโจทย์กับลูกค้าที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการจัดการเพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันทางธุรกิจในอนาคตได้

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (TRP)

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TVP)

Leave a Comment

Your email address will not be published.