lms.thairunggroup.co.th

หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เป็นหลักสูตรที่พนักงานใหม่ทุกคนต้องเรียน โดยในหลักสูตรจะอธิบายถึงโครงสร้างการบริหารและนโยบายของกลุ่มบริษัท รู้จักกับธุรกิจของ Thairung Group ค่านิยมองค์กร นโยบายและระเบียบปฏิบัติขององค์กร แนะนำการใช้งานโปรแกรม myachieved ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และข้อแนะนำสำหรับพนักงานใหม่ในช่วงทดลองงาน