• คู่มือจิ๋วเล่มที่ 3 พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย

  • คู่มือจิ๋วเล่มที่ 4 เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

  • คู่มือจิ๋วเล่มที 5 สนุกกับตัวอักษร A-Z ให้แง่คิดดีๆ


Microsoft Planner (การใช้งาน Planner)

13.26 นาที

ทฤษฎีการออกแบบโลโก้

05.23 นาที

เข้าใจ UX - UI Design ได้ใน 10 นาที

13.28 นาที