ผู้จัดการต้นแบบ

หลักสูตร TRG Management Tools

คุณนภดล สุพละเศรษฐ์ G.COO

ผู้จัดการคุณธรรม

หลักสูตร TRG Management Tools

คุณพินิจ เจริญพันธ์ G.CFO

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรคือหน้าที่ผู้จัดการ

หลักสูตร TRG Management Tools

คุณอิศิรา ใจผ่อง COO

ผู้จัดการคุณภาพ

หลักสูตร TRG Management Tools

คุณอำนาจ จันทวิเศษ QS Manager

คุณธัญญธร ลีเลิศสุมานนท์ QS Manager

เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ

หลักสูตร TRG Management Tools

คุณรักชนก มีทรัพย์ Senior HR Director

คุณสุดารัตน์ รักซ้อน HR Manager

เครื่องมือในการบริหารผลงานและบริหารทีมของผู้จัดการ

หลักสูตร TRG Management Tools

คุณรักชนก มีทรัพย์ COO

คุณวิริยะ ลอยแก้ว HR Director

IT ที่ผู้จัดการต้องทราบ

หลักสูตร TRG Management Tools

คุณนพรัตน์ อินทรอุดม CFO

คุณศักดิ์ดา สายโสม Senior IT Analyst

Thairung Group DNA (Dealership)

Thairung Group DNA

คุณนันทนา กฤตยากรนุพงศ GM ICCK

หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ

DAY 2 : ทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ

ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์

หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ

DAY 1 : ทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ

ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์

หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ

DAY 3 : ทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ

ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์

หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ

DAY 4 : ทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ

ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์

การรักษาพนักงาน (Retention)

หลักสูตร TRG Management Tools

คุณรักชนก มีทรัพย์ COO

คุณวิริยะ ลอยแก้ว HR Director

การเสริมสร้างวินัยอย่างสร้างสรรค์

หลักสูตร TRG Management Tools

คุณรักชนก มีทรัพย์ COO