“Thairung ให้เลือด ให้ชีวิต” ครั้งที่ 1 ปี 2562

“Thairung ให้เลือด ให้ชีวิต” ครั้งที่ 1 ปี 2562

ภาพบรรยากาศ การบริจาคเลือด “THAIRUNG ให้เลือด ให้ชีวิต” ครั้งที่ 1 ปี 2562

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มไทยรุ่ง ได้ร่วมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ในโครงการ “THAIRUNG ให้เลือด ให้ชีวิต” ครั้งที่ 1 ปี 2562 ณ ศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ โดยมีจํานวน ผู้บริจาคโลหิต ทั้งสิ้น 84 ท่าน ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 น.

Leave a Comment

Your email address will not be published.