ใบสมัครงาน กลุ่มพนักงานฟรีแลนซ์ / ที่ปรึกษา

ประวัติส่วนตัว

คุณมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่จะสมัครหรือไม่?*

ตำแหน่งที่สมัคร*

วันที่เริ่มงานได้*

ทราบข่าวการเปิดรับสมัครจากช่องทางใด*

อื่นๆ

บริษัทที่สนใจจะร่วมงาน*

ข้อมูลพื้นฐาน

เพศ*

คำนำหน้า(ภาษาไทย)*

ชื่อ(ภาษาไทย)*

นามสกุล(ภาษาไทย)*

ชื่อเล่น(ภาษาไทย)*

คำนำหน้า(ภาษาอังกฤษ)*

ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)*

นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)*

ชื่อเล่น(ภาษาอังกฤษ)*


วัน-เดือน-ปีเกิด*

อายุ*

สัญชาติ*

ศาสนา*

กรุ๊ปเลือด*

ส่วนสูง

น้ำหนัก


หมายเลขบัตรประชาชน*

ออก ณ เขต*

วันที่หมดอายุ*

ข้อมูลการติดต่อ

เบอร์บ้าน

เบอร์มือถือ*

อีเมล์ (ไม่มีอีเมล์ ให้ใส่ -)*

ไอดี ไลน์

เฟสบุ๊ค

ที่อยู่ปัจจุบัน

ที่อยู่ (บ้านเลขที่, หมู่ที่, ตรอก/ซอย, ถนน)*

จังหวัด*

เขต / อำเภอ*

แขวง / ตำบล*

รหัสไปรษณีย์*

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่ (บ้านเลขที่, หมู่ที่, ตรอก/ซอย, ถนน)*

จังหวัด*

เขต / อำเภอ*

แขวง / ตำบล*

รหัสไปรษณีย์*

ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

คำนำหน้า*

ระบุชื่อผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน (ชื่อ-นามสกุล)*

ความสัมพันธ์*


ที่อยู่ปัจจุบันผู้ติดต่อฉุกเฉิน (บ้านเลขที่, หมู่ที่, ตรอก/ซอย, ถนน) *

เบอร์มือถือ*

จังหวัด*

เขต / อำเภอ*

แขวง / ตำบล*

รหัสไปรษณีย์*

ประวัติการศึกษา

***ในกรณีชื่อชื่อสถาบันการศึกษา, วุฒิที่ได้รับ หรือสาขาวิชาเอก ไม่มีให้เลือก โปรดเลือกเป็น อื่นๆ แล้วระบุในช่องโปรดระบุอื่นๆ

ประถมศึกษา

ชื่อสถาบันการศึกษา

วุฒิที่ได้รับ

ปีที่เริ่มการศึกษา

ปีที่จบการศึกษา

เกรดเฉลี่ย

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อสถาบันการศึกษา