ESI SURVEY

ระบบสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัท


แบบสำรวจกลุ่มคนทั่วไป

แบบสำรวจกลุ่มพนักงานทั่วไป
(ชุดใหญ่)

แบบสำรวจกลุ่มคนขับรถ-แม่บ้าน

แบบสำรวจกลุ่ม
พนักงานขับรถ-แม่บ้าน

แบบสำรวจกลุ่ม property

แบบสำรวจกลุ่ม property