ESI SURVEY

ระบบสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัท


แบบสำรวจกลุ่ม Property แบบสำรวจความผูกพันของ กลุ่ม Property ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

คลิกเริ่มทำแบบสำรวจ

แบบสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2562


สำรวจครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2562

คำชี้แจงแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัท


แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลาง เพื่อใช้ประเมินความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัท โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ / นำเสนอผู้บริหาร เพื่อการปรับปรุง และก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างพนักงาน / บริษัท

ขอให้พนักงานตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ตอบให้ตรงกับการรับรู้ของพนักงาน โดยพิจารณาในทุกๆ ข้อคำถาม

บริษัทขอยืนยัน ว่าการตอบแบบสำรวจนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่ประการใด หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามได้ที่
คุณกมลทิพย์ เกิดปัญญา (หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ) โทร. 08-6519-3565 หรือทาง E -mail : hr_sup@sinthoranee.com

ข้อมูลทั่วไปโปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องตามระดับความเห็นที่มีในแต่ละข้อ หรือต้องการเสนอแนะ ขอให้ท่านได้ระบุลงไปในช่องความเห็นเพิ่มเติมด้วย

1. ด้านความเชื่อมั่น และการรับรู้เกี่ยวกับองค์กร

1

*ท่านคิดว่ากลุ่มบริษัทไทยรุ่งมีความมั่นคงเพียงใด


2

*ท่านรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล หรือนโยบายสำคัญต่างๆ ขององค์กร เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ระเบียบปฏิบัติ, Work Standard, TRG Work improvement ฯลฯ


3

*ท่านมีความเชื่อมั่นในทีมผู้บริหารของท่าน (ผู้บริหารหมายถึงระดับ GM ขึ้นไป)


4

*ท่านมีความภาคภูมิใจ ที่ได้ทำงานอยู่ในกลุ่มไทยรุ่งพร็อพเพอร์ตี้


5

*ท่านมักเชิญชวนเพื่อน หรือบุคคลภายนอกที่รู้จัก ให้เข้ามาทำงานร่วมกันที่องค์กรไทยุร่งพร็อพเพอร์ตี้


โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องตามระดับความเห็นที่มีในแต่ละข้อ หรือต้องการเสนอแนะ ขอให้ท่านได้ระบุลงไปในช่องความเห็นเพิ่มเติมด้วย

2. ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

6

*ท่านเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย


7

*งานที่ท่านทำอยู่ มีปริมาณงานที่เหมาะสมดีแล้ว


8

*ท่านได้รับความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการทำงาน หรือได้รับสอนงานจากผู้บังคับบัญชา


โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องตามระดับความเห็นที่มีในแต่ละข้อ หรือต้องการเสนอแนะ ขอให้ท่านได้ระบุลงไปในช่องความเห็นเพิ่มเติมด้วย

3. โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ การเจริญเติบโตของพนักงาน

9

*ผู้บังคับบัญชาได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับการเติบโตในสายอาชีพของท่าน


10

*ท่านได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและการสัมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ


11

*ท่านได้รับโอกาสให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีโอกาสพัฒนางานตนเองอยู่เสมอ


โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องตามระดับความเห็นที่มีในแต่ละข้อ หรือต้องการเสนอแนะ ขอให้ท่านได้ระบุลงไปในช่องความเห็นเพิ่มเติมด้วย

4. การบริหารผลงาน

12

*ท่านได้รับทราบตัวชี้วัดผลงาน (KPI) จากผู้บังคับบัญชาล่วงหน้า


13

*ท่านเห็นด้วยกับ เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา และอยู่ในวิสัยที่จะบรรลุเป้าหมายได้จริง


14

*ท่านได้รับทราบผลการประเมิน และคำชี้แจงจากผู้บังคับบัญชา


โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องตามระดับความเห็นที่มีในแต่ละข้อ หรือต้องการเสนอแนะ ขอให้ท่านได้ระบุลงไปในช่องความเห็นเพิ่มเติมด้วย

5. การสื่อสาร

15

*ท่านได้รับข่าวสารผ่าน E-mail และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของบริษัทเป็นประจำ


16

*ท่านรับทราบข่าวสารของบริษัทจากผู้บังคับบัญชาอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ


17

*ผู้บังคับบัญชาได้เปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอยู่บ่อยครั้ง


18

*เมื่อท่านสอบถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ท่านจะได้รับคำอธิบายอย่างชัดเจนเสมอ


โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องตามระดับความเห็นที่มีในแต่ละข้อ หรือต้องการเสนอแนะ ขอให้ท่านได้ระบุลงไปในช่องความเห็นเพิ่มเติมด้วย

6. คุณภาพชีวิต

19

*การทำงานปัจจุบันท่านสามารถจัดสรรเวลา ทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว ได้อย่างสมดุล


20

*ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่าน ให้ความช่วยเหลือ ดูแลความเป็นอยู่ และตอบสนองท่านเสมอ เมื่อได้รับการร้องขอ


21

*ฝ่ายบุคคลในบริษัทฯ ของท่าน ให้ความช่วยเหลือ ดูแลความเป็นอยู่ และตอบสนองท่านเสมอ เมื่อได้รับการร้องขอ


โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องตามระดับความเห็นที่มีในแต่ละข้อ หรือต้องการเสนอแนะ ขอให้ท่านได้ระบุลงไปในช่องความเห็นเพิ่มเติมด้วย

7. บรรยากาศการทำงาน

22

*สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานของท่านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย


23

*ท่านรู้สึกว่าสถานที่ทำงานของท่านมีความปลอดภัยเพียงพอ (สถานที่โดยรอบ ไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงระหว่างที่ปฏิบัติงาน)


24

*ท่านมีอุปกรณ์ที่เพียงพอ และมีระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการทำงาน


25

*ท่านรู้สึกว่าตนเองเครียดและกดดันในการทำงาน อยู่ในจุดที่เหมาะสมและยอมรับได้


26

*ท่านได้รับความช่วยเหลือ และร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี


โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องตามระดับความเห็นที่มีในแต่ละข้อ หรือต้องการเสนอแนะ ขอให้ท่านได้ระบุลงไปในช่องความเห็นเพิ่มเติมด้วย

8. การบริหารค่าจ้าง และสวัสดิการ

27

*ท่านพอใจกับรายได้ที่ได้รับ เมื่อเทียบกับหน้าที่ ความรับผิดชอบในปัจจุบัน


28

*ท่านพอใจกับรายได้ที่ได้รับ เมื่อเทียบกับตำแหน่งเดียวกันในบริษัทอื่น (ควรเทียบกับบริษัทที่เป็นธุรกิจเดียวกัน)


29

*ความพึงพอใจต่อการดูแลเรื่องค่าตอบแทนจากผู้บังคับบัญชา/องค์กร


30

*ท่านเชื่อว่าถ้าท่านได้รับงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น บริษัทฯ จะให้ค่าตอบแทนที่มากขึ้นด้วย


31

*ท่านพอใจกับสวัสดิการที่บริษัทจัดให้ ประกอบด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพกลุ่ม, ตรวจสุขภาพประจำปี,การแจกชุดยูนิฟอร์มประจำปี, สหกรณ์ออมทรัพย์


32

*ท่านพอใจกับการจัดกิจกรรมต่างที่บริษัทจัดให้ เช่น กีฬาสี, ท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ


โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องตามระดับความเห็นที่มีในแต่ละข้อ หรือต้องการเสนอแนะ ขอให้ท่านได้ระบุลงไปในช่องความเห็นเพิ่มเติมด้วย

9. ความพึงพอใจโดยรวม

33

*ในภาพรวม ท่านในฐานะพนักงาน มีความพึงพอใจต่อบริษัทในระดับใด


ให้เลือกตอบแค่ 5 ข้อ โดยเรียงลำดับความสำคัญ จาก 1 ถึง 5 (1 = สำคัญที่สุดและส่งผลมากที่สุด)

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกคำตอบ ตามสิ่งที่ท่านคิดเห็นได้โดยอิสระ

34

เหตุผลใดที่ท่านยังเลือกที่จะปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทฯ นี้ เป็นเพราะสาเหตุใด


35

ปัจจัยใดบ้าง ที่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องลาออกกับบริษัทฯ


36

*ท่านมีปัญหา และอุปสรรคในการทำงานใดบ้าง ที่ต้องการให้บริษัทแก้ไขอย่างเร่งด่วน


37

*ขอให้ท่านแนะนำ กิจกรรมหรือวิธีการใด ๆ ที่จะสร้างให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อบริษัทมากยิ่งขึ้น


38

*จากผลสำรวจครั้งที่ 2 (เดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา) ท่านคิดว่า บริษัทฯ ของท่านได้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่


ท่านทำแบบสำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

กรุณากดปุ่ม "บันทึก" เพื่อส่งแบบสำรวจ