นิยามของระบบพี่เลี้ยง

ระบบพี่เลี้ยงเป็นระบบที่พี่จะต้องดูแลเอาใจใส่น้องเลี้ยง คอยให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อน้องเลี้ยงมีปัญหา โดยองค์กรจะกำหนดให้มีระบบ

การเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงาน ผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงจะเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานมาก่อนที่ไม่ใช่หัวหน้างานโดยตรง

พนักงานใหม่ประจำเดือน