ทำเนียบพี่เลี้ยง

Mentor Of Thairung Group

คุณปู

รุ่งเพชร จันทร์กระจ่าง

19.5


คุณแนน

วิภาพร สำราญพันธ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณผึ้ง

กานดา ไก่แก้ว

30


คุณอาเธอร์

อติคุณ เผอิญโชค แมคโดนัลด์

Business Development Officer

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณเจมส์

สุกฤษฎิ์ ตั้งวงศ์ตระกูล

0


คุณไกด์

วรุตม์ ชุมทัพ

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ(อาวุโส)

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณเกศ

ธัญญธร ลีเลิศสุมานนท์

10


คุณกุ๊ก

ปานทิพย์ คำทับทิม

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณกิ๊ฟ

สุดาวัลย์ สุริยภัทรธรรม

0


คุณปุ้มปุ้ย

จุฬารัตน์ สายเมฆ

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านเจ้าหนี้ AP)

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณนาฏ

นาฏนภางค์ ชัยรัตน์

0


คุณฝน

วรรณา สุทธิโยก

เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านสินเชื่อ)

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณนนท์

สุพรรณนนท์ มณีจันทร์

13


คุณพลอย

ปวีณา กล้าไพรี

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณแอน

สุกัญญา ทิพประมวล

0


คุณอุ้ม

วรุณรัตน์ สว่างทองสุขเลิส

เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านการเงินการธนาคาร)

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณเมวา

อรัญวา มณฑาโทน

18.5


คุณกวาง

สุชาดา ยิ่งเจริญ

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านลูกหนี้)

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณอ้อ

พนิตพิชา พิมพ์ทอง

9


คุณเหมียว

ศศิธร ศรีทา

เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านสินเชื่อ)

คุณเดียร์

พิมพิชญา คล้อยน้อย

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านลูกหนี้)

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณหมวย

กัญญ์ชิสา คงพานิชย์

0


คุณกิ๊ฟ

อรอนงค์ ชุ่มคำ

เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านสินเชื่อ)

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณอุ้ม

ดวงนภา กิจบำรุง

0


คุณตุ๊กตา

ศิริกาญจน์ ใหม่สิงห์

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านจ่ายเจ้าหนี้)

คุณมิ้นท์

หฤทัย ภัทรเดชะ

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านจ่ายเจ้าหนี้)

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณแอม

ภัทราวรินทร์ ทองสุข

0


คุณเหมียว

สุภาพร บุษราคำ

เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านสินเชื่อ)

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณปู

สงกราน เทียมวงษ์

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณโอ

วิริยะ ลอยแก้ว

0


คุณเอ

ฉัตรชัย สุทธภักติ

ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณเอก

ศรเพชร มีเพียร

0


คุณปุ้ม

อุมารินทร์ จันทรา

เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านสินเชื่อ)

คุณป้อม

กาญจนา นลพร

ผู้จัดการส่วนการเงิน

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณอ้อ

นางสาวมณีประภา วีรยวรรธน

0


คุณเจา

ณัฏฐ์ธนิน ธรรมจีรสิน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณทราย

กมลชนก วารีอุดม

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณเบิร์ด

วุฒิพงษ์ โสภณานุรักษ์

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณลูกน้ำ

สะบาย นุชโร

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณปอ

ศิริพร เพชรสะอาด

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณกบ

อมรรัตน์ ชุ่มคำ

8.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณไก่

ธันยนันท์ เพ็งพันธ์

9


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณต้อย

ชาลิสา ไกรวิลาศ

9.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณฟาง

ชรัมพร ภรัณยูวิภัช

16


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณขวัญ

ศศิธร พรมประดิษฐ์

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณน้อง

กัลยารัตน์ กองรัมย์

10


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณน้อยหน่อย

ถนอมพร สมสมัย

19


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณกฤษ

กิตติ์ จันหลง

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณโอ

ติณณพัฒน์ จินพละ

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณนก

เพียรสม สิงห์วงษา

9.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณปิ๊ก

สุมาลี ทองบุราณ

5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณกอล์ฟ

ศิริชัย อริยะฤดีกุล

29


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณนภ

นภดล สุพละเศรษฐ์

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณอั๋น

ธีระวุฒิ บุญญาชีพ

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณมุก

ขนิษฐา ทุงจันทร์

0


คุณมายด์

ปาริชาติ มิตรชอบ

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณเปิ้ล

นิชาภา อ่ำอ่อน

8


คุณปุ๋ย

อลิสา เทพละเอียด

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณฝ้าย

อนัญญา โคตรสมบัติ

10


คุณอร

สุวิมล บุญฤทธิ์

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณซอสพริก

เพ็ชรพิชญะ พิพัฒสุวรรณชัย

15


คุณอบ

สุจิตรา เรืองฤทธิ์

Telesale

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณอ้วน

พีรพรรณ์ ก้านจันทร์

0


คุณข้าวโพด

พุทิตา หนูหอม

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณปอ

กัญญมน โกมินทร์

0


คุณนุช

บุณยนุช รุ่งแสง

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

คุณเอฟฟี่

กชณิชา พละศักดิ์

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

คุณแอร์

อริษา แวววงศ์

Call Center

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณทราย

ชนัญชิดาณัฐ ญาณสิริอัฑฒ์

5


คุณธร

บรรพต กัมมา

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

คุณกร

ตติกร จำนงผล

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 6 คน

คุณแอล

พสิษฐ์ หนูเพชร

28.5


คุณตุ่น

ชลดา มุสิกเจริญ

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

คุณชิต

ภัทรชนน วงศ์วารี

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 5 คน

คุณกบ

ปิยะวรรณ ควรสมบัติ

14


คุณปัด

เปมิกา กฤตยาพันธุ์

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณเอ้

สิริลักษณ์ พุ่มพุด

0


คุณนิว

ฐากูร นวลสุทธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณหนึ่ง

อัญชลี โสมภีร์

9


คุณฝน

ฌาชิฌา อิ่มรอด

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณจอย

วารุณี ตัณฑวานิช

24


คุณตั้ม

ดิษสรณ์นนท์ คูณผล

Rental Service Officer

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 6 คน

คุณวุ้น

วิภากรณ์ พุกเจริญ

9.5


คุณเบน

สิทธิชัย ประเสริฐสังข์

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 7 คน

คุณอ้อ

พรสุรีย์ พรหมบุรี

29.5


คุณวรรณ

มณีวรรณ ภาโนมัย

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 5 คน

คุณตาร์

สิทธิพงษ์ โอนประจำ

0


คุณเก๋

ธิษตยา มูลมงคล

ผู้จัดการฝ่ายบริหารสาขา

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณปู

ดลฤดี ณ ตะกั่วทุ่ง

0


คุณต่อ

ศรายุทธ แก้วบวร

ที่ปรึกษาการขาย (SC)

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณนก

กนกวรรณ โพธิ์ทอง

0


คุณทีม

โกวิท ศิริโต

นิติกร

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณมายด์

ปาริชาติ มิตรชอบ

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณดรีม

บุษราภรณ์ ขัดเกลา

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณนุ้ย

กาญจนา ป้องขันธ์

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณนุช

นุจนารถ เหมนิธิ

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณขิง

ศิขริน ทองสุก

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณตูน

กรณิการ์ สุทโธ

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณเดียร์

อุษาพัชร์ ทิตนนท์

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณแค็ท

หนึ่งหทัย เหมือนปิ๋ว

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณอุ๊

พิชญานวรัตน์ ชมประเสริฐ

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณดาว

หทัยรัตน์ ผ่องด้วง

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณเฟิร์น

อภิสรา ยิ่งนอก

7.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณอุ๊

พิชญานวรัตน์ ชมประเสริฐ

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณโอ

อำนาจ โตสงคราม

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณตั๊ก

นิติกุล หาญกล้า

25.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณแมว

สิตานันท์ คมสันต์

10


คุณกอล์ฟ

วรชิต ธานัตถ์โชติภณ

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

คุณณัฐ

วีรานันท์ พบพรประตินันท์

ผู้จัดการส่วนขายโครงการรถเช่า

คุณเติ้ล

ลลดา วุฒิสิริเมธา

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณฟ้า

ชญาน์นันท์ นันทโอสถ

9.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณแอน

ภัทรภร ธิติมนัส

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณเจี๊ยบ

กาญจนาภา เลิศจินดาทอง

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณมะกัน

ศิวะนนท์ กองมูล

8


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณคิ้ม

พิชญา สุวรรณวาสนา

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณโอ๋

ศรัญญา แก้วเทพ

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณเล็ก

นงนาฏ ช่วยเมือง

9


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณส้ม

ปุญชรัสมิ์ นุชสวาท

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณออย

อรพรรณ แก้วผุดผ่อง

9.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณแอม

อัญชิสา กฤตยาวัฒนานนท์

8.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณอาร์ท

นพดล สืบวงศ์

10


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณเทน

อุเทน เรืองนาม

8.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณโบว์

รังสินี หอมสินธุ์

10


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณปู

สมเกียรติ มณีน้อย

18.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณดา

ดาราวรรณ จันทพาน

20


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณดุ๊ก

สุกานดา วะรงค์

18


คุณเอ๋

ยงยุทธ ชมนา

Rental Service Officer

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 5 คน

คุณฮาย

พงศ์อนันต์ สร้อยอำพร

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณนัท

ศิริรัตน์ สุเมธจรัส

9


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 7 คน

คุณหลาน

นัยนา ปางวัชรากร

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณเอ

ธัญพร ขุนอินทรสมบัติ

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณหญิง

สุมาลี รักษาพล

5


คุณก้อง

ปิยชล ศิรินทร์วงค์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

คุณเก๋

ธันยมัย โสภา

หัวหน้าทีมขายโครงการรถเช่า

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณเมย์

เมทินี บุญแก้ว

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณชัย

พรชัย สว่างใจ

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณต้อม

สมเกียรติ ธรรมวะรี

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณปู

ชัยเวช ยอดทอง

7.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณบูม

นายคมกริช มีมูล

0


คุณกุ๊ก

นางสาวธัญญลักษณ์ นพรัตน์

ที่ปรึกษางานบริการ

คุณวาว

นางสาวปุณยนุช ศิริพฤกษ์

เจ้าหน้าที่ธุรการอะไหล่

คุณหนุ่ย

ปารณ สามารถกุล

พนักงานช่าง

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณนิค

น.ส.พัชรีวรรณ เคลื่อนคำ

0


คุณแยม

นางสาวนฤมล เกิดสุข

ที่ปรึกษาการขาย

คุณน้ำ

นางสาวนิรชา น้อยจันทร์

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

คุณการ์ตูน

นางสาวธัญญารัตน์ ขุณเณร

ที่ปรึกษาการขาย

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณต้น

นายทรงฤทธิ์ ถุงทรัพย์

0


คุณแอม

นางสาวณิชกานต์ พวงทอง

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณเอก

จรัสชัย ชาวราษฎร์

0


คุณทราย

นางสาวภณิตา เทียงมา

ที่ปรึกษาการขาย

คุณอาร์

อาภาศิริ สุพรรณโมก

ที่ปรึกษาการขาย

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณบ่าว

นายสุวัฒน์ ทองเงิน

0


คุณอ๊อฟ

นายภิรวัฒน์ ถนอมทรัพย์

พนักงานช่าง

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณลิฟท์

พิสุทธิ์ ภาคศรี

0


คุณติ๊ก

วิทยา จ่าพิชม

ที่ปรึกษางานบริการ

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณแบงค์

นายวีรวิชญ์ ธิมา

0


คุณมิลค์

นางสาวสุชญา ยอดสำอางค์

ที่ปรึกษาการขาย

คุณขาม

อาทิตย์ ศรีวรกุล

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

คุณตู๋

ณัฐพงศ์ บุญปั้น

พนักงานช่าง

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณปริญญ์

ปริญญ์ เปียกระโทก

0


คุณมายด์

ธัญญเรศ แสนสีมา

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

คุณเอก

สุวรรณ จิ้มลิ้ม

ที่ปรึกษาการขาย

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณบอย

นัฐพล พิมพ์ทอง

0


คุณตั้ม

อนุชา ปัญจพันดร

เจ้าหน้าที่สโตร์เครื่องมือ

คุณไทเท

ทนนศักดิ์ ดวงคำ

พนักงานช่าง

คุณหนึ่ง

นายจีรศักดิ์ เกี้ยวสุนทร

พนักงานช่าง

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณผึ้ง

ขนิษฐา หน้าดีแท้

0


คุณอาร์ม

นายณัฏฐกิตติ์ พันธุ์พิริยะ

พนักงานช่าง

คุณเจ

นายวธัญญู นวกิจวัฒนา

ที่ปรึกษาด้านบริการ(SA)

คุณไก่

นางสาวศิญาภัสร์ นพธนพิสิทธิ์

ที่ปรึกษาการขาย

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 7 คน

คุณปุ๊ก

มัชนก ภาคะ

0


คุณแมว

อรุณี ทากันยะ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

คุณแคร์

ขัตติยา ลีนาค

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์

คุณโบนัส

นางสาวอาทินัดดา บุญทัน

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณดา

สุดาหวันท์ ขันรักษา

0


คุณอุ๊

นิภาวดี พิมพ์วงษ์

ที่ปรึกษาการขาย

คุณโอ๋

ปราจีน ทาสวย

ที่ปรึกษาการขาย

คุณไข่ดาว

ละอองดาว ภัสดาทอง

ที่ปรึกษาการขาย

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณต้อง

กิตติพงษ์ อิ่มน่วม

15.5


คุณหวาน

พรสวรรค์ พรหมพงษ์

ที่ปรึกษาการขาย

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 5 คน

คุณต่อ

สุรพันธ์ วงษ์ครุฑ

7.5


คุณปอม

ภาณุพงษ์ ทัตตะวร

ที่ปรึกษาการขาย

คุณเป้

ชุติพนธ์ ทองยัง

ที่ปรึกษาการขาย

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 6 คน

คุณเม้ง

พิศาล เกษมอมรกุล

0


คุณวา

ทิวา เศรษฐรัตนกุล

ที่ปรึกษาการขาย

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณนุ้ย

ภัณฑิรา สุวรรณเทศ

0


คุณก้อง

ภาสกร เขตวรินท์

ที่ปรึกษาการขาย