ทำเนียบพี่เลี้ยง

Mentor Of Thairung Group

คุณปู

รุ่งเพชร จันทร์กระจ่าง

28.5


คุณขนมจีน

จินทภา ศรพรหม

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านจ่ายเจ้าหนี้)

คุณปุ๋ม

รติชา มานะทัศน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 6 คน

คุณกบ

อมรรัตน์ ชุ่มคำ

8.5


คุณหมิว

ธัญญธร สิงห์ครุฑ

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านจ่ายเจ้าหนี้)

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณเกศ

ธัญญธร ลีเลิศสุมานนท์

10


คุณกุ๊ก

ปานทิพย์ คำทับทิม

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณจอย

จิราภรณ์ จารุวงค์

5


คุณฝ้าย

จิตราภา คำกองแก้ว

เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านสินเชื่อ)

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณเล็ก

พงศ์ศักดิ์ พัฒนไพรสณฑ์

0


คุณหนิง

จุนภา สร้อยทอง

Fleet Sales Director

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณเมวา

อรัญวา มณฑาโทน

28


คุณใหม่

อารีรัตน์ กันทา

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านจ่ายเจ้าหนี้)

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณปู

สงกราน เทียมวงษ์

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณโอ

วิริยะ ลอยแก้ว

0


คุณเอ

ฉัตรชัย สุทธภักติ

ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณกุ้ง

นลินชยา แฮดอินตอง

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณไก่

ธันยนันท์ เพ็งพันธ์

9


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณทราย

กมลชนก วารีอุดม

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณแอน

สุกัญญา ทิพประมวล

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณขวัญ

ศศิธร พรมประดิษฐ์

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณเบิร์ด

วุฒิพงษ์ โสภณานุรักษ์

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณลูกน้ำ

สะบาย นุชโร

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณปอ

ศิริพร เพชรสะอาด

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณผึ้ง

กานดา ไก่แก้ว

39


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณเจมส์

สุกฤษฎิ์ ตั้งวงศ์ตระกูล

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณต้อย

ชาลิสา ไกรวิลาศ

9.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณกิ๊ฟ

สุดาวัลย์ สุริยภัทรธรรม

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณนาฏ

นาฏนภางค์ ชัยรัตน์

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณจุ๋ม

นันทนา กฤตยากรนุพงศ์

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณฟาง

ชรัมพร ภรัณยูวิภัช

16


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณนนท์

สุพรรณนนท์ มณีจันทร์

13


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณน้อง

กัลยารัตน์ กองรัมย์

10


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณน้อยหน่อย

ถนอมพร สมสมัย

19


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณกฤษ

กิตติ์ จันหลง

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณอ้อ

พนิตพิชา พิมพ์ทอง

9


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณหมวย

กัญญ์ชิสา คงพานิชย์

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณอุ้ม

ดวงนภา กิจบำรุง

9.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณโอ

ติณณพัฒน์ จินพละ

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณแอม

ภัทราวรินทร์ ทองสุข

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณนก

เพียรสม สิงห์วงษา

9.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณปิ๊ก

สุมาลี ทองบุราณ

5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณกอล์ฟ

ศิริชัย อริยะฤดีกุล

29


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณเอก

ศรเพชร มีเพียร

8


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณนภ

นภดล สุพละเศรษฐ์

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณอั๋น

ธีระวุฒิ บุญญาชีพ

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณอ้อ

นางสาวมณีประภา วีรยวรรธน

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณมุก

ขนิษฐา ทุงจันทร์

0


คุณมายด์

ปาริชาติ มิตรชอบ

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณเปิ้ล

นิชาภา อ่ำอ่อน

8


คุณปุ๋ย

อลิสา เทพละเอียด

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณปลา

คุณนภาพร โคษา

0


คุณบูม

จุฑาภรณ์ พงศ์นิภากร

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณฟ้า

ชญาน์นันท์ นันทโอสถ

9.5


คุณน้ำฝน

สุภัทรา อินทร์มั่น

เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการรถเช่า

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณเตือน

เตือนใจ อุปแก้ว

0


คุณเจเล่ห์

บุษดี อินทร์อ่อน

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณแอน

ภัทรภร ธิติมนัส

0


คุณแค๊ป

รัตนาวดี ช้างสี

Telesale

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณคิ้ม

พิชญา สุวรรณวาสนา

0


คุณแอน

พัชรี บุญเขียน

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณส้ม

วิราวรรณ ยอดพริ้ง

0


คุณอาโบ

ใบบุญ คงพิรัตน์

ที่ปรึกษาการขาย (อาวุโส)

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณมะกัน

ศิวะนนท์ กองมูล

8


คุณอ้อม

ชฎาพร สีสุทร

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณบิ๋ม

วรุณี แก้วตะวัน

0


คุณจ๋า

วราภรณ์ ถุงสมบัติ

เจ้าหน้าที่คำนวณราคา

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณอ้วน

พีรพรรณ์ ก้านจันทร์

0


คุณข้าวโพด

พุทิตา หนูหอม

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณปอ

กัญญมน โกมินทร์

0


คุณนุช

บุณยนุช รุ่งแสง

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

คุณเอฟฟี่

กชณิชา พละศักดิ์

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

คุณแอร์

อริษา แวววงศ์

Call Center

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณทราย

ชนัญชิดาณัฐ ญาณสิริอัฑฒ์

5


คุณธร

บรรพต กัมมา

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

คุณกร

ตติกร จำนงผล

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 6 คน

คุณส้ม

ปุญชรัสมิ์ นุชสวาท

0


คุณกระต่าย

กาญจน์กวี บุตรศรี

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประกันภัยรถเช่า

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณแอม

อัญชิสา กฤตยาวัฒนานนท์

8.5


คุณมี่

สิรินาถ ยศประสงค์

Call Center

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณเทน

อุเทน เรืองนาม

8.5


คุณปุ๋ย

ปราโมช โสวรรณทิพย์

เจ้าหน้าที่บริหารรถหมดสัญญา

คุณเพชร

เลิศพร ฐิติสถาวร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณเลนส์

ธีศิษฐ์ ทองเหมือน

เจ้าหน้าที่ธุรการด้านอุบัติเหตุ(อาวุโส)

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 6 คน

คุณเอ้

สิริลักษณ์ ศรีวัฒนาธรรม

4.5


คุณเล้ง

ชัยภูมิ โง้วจันทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการรถเช่า

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณหนึ่ง

อัญชลี โสมภีร์

9


คุณฝน

ฌาชิฌา อิ่มรอด

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

คุณน้อง

แสงนภา เพชรเถื่อ

Call Center

คุณพิม

อัฐภิญญาพร ชุ่มเย็น

Call Center

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 5 คน

คุณวุ้น

วิภากรณ์ พุกเจริญ

9.5


คุณเบน

สิทธิชัย ประเสริฐสังข์

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 7 คน

คุณปู

ดลฤดี ณ ตะกั่วทุ่ง

0


คุณต่อ

ศรายุทธ แก้วบวร

ที่ปรึกษาการขาย (SC)

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณนก

กนกวรรณ โพธิ์ทอง

0


คุณทีม

โกวิท ศิริโต

นิติกร

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณมายด์

ปาริชาติ มิตรชอบ

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณดรีม

บุษราภรณ์ ขัดเกลา

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณนุ้ย

กาญจนา ป้องขันธ์

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณนุช

นุจนารถ เหมนิธิ

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณขิง

ศิขริน ทองสุก

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณตูน

กรณิการ์ สุทโธ

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณเดียร์

อุษาพัชร์ ทิตนนท์

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณออย

อรพรรณ แก้วผุดผ่อง

9.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณแค็ท

หนึ่งหทัย เหมือนปิ๋ว

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณอุ๊

พิชญานวรัตน์ ชมประเสริฐ

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณดาว

หทัยรัตน์ ผ่องด้วง

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณเฟิร์น

อภิสรา ยิ่งนอก

7.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณอุ๊

พิชญานวรัตน์ ชมประเสริฐ

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณโอ

อำนาจ โตสงคราม

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณตั๊ก

นิติกุล หาญกล้า

25.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณแมว

สิตานันท์ คมสันต์

10


คุณกอล์ฟ

วรชิต ธานัตถ์โชติภณ

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

คุณณัฐ

วีรานันท์ พบพรประตินันท์

ผู้จัดการส่วนขายโครงการรถเช่า

คุณเติ้ล

ลลดา วุฒิสิริเมธา

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณเทน

นายอุเทน เรืองนาม

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณโอ๋

รัตนยศ บุตรบุราณ

9


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณเจี๊ยบ

กาญจนาภา เลิศจินดาทอง

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณเมย์

มัณฑนา ดำรงศิลป์

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณคิ้ม

พิชญา สุวรรณวาสนา

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณฝ้าย

อนัญญา โคตรสมบัติ

17.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณซอสพริก

เพ็ชรพิชญะ พิพัฒสุวรรณชัย

19.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณโอ๋

ศรัญญา แก้วเทพ

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณเล็ก

นงนาฏ ช่วยเมือง

29.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 5 คน

คุณแอล

พสิษฐ์ หนูเพชร

48.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 5 คน

คุณอาร์ท

นพดล สืบวงศ์

10


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณโบว์

รังสินี หอมสินธุ์

10


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณกบ

ปิยะวรรณ ควรสมบัติ

18.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณปู

สมเกียรติ มณีน้อย

18.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณดา

ดาราวรรณ จันทพาน

20


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณตุ๊ก

สุกานดา วะรงค์

37


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 6 คน

คุณฮาย

พงศ์อนันต์ สร้อยอำพร

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณนัท

ศิริรัตน์ สุเมธจรัส

18.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 8 คน

คุณหลาน

นัยนา ปางวัชรากร

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณจอย

วารุณี ตัณฑวานิช

31


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 6 คน

คุณเอ

ธัญพร ขุนอินทรสมบัติ

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณหญิง

สุมาลี รักษาพล

5


คุณก้อง

ปิยชล ศิรินทร์วงค์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

คุณเก๋

ธันยมัย โสภา

หัวหน้าทีมขายโครงการรถเช่า

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณอ้อ

พรสุรีย์ พรหมบุรี

37


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 5 คน

คุณเมย์

เมทินี บุญแก้ว

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 0 คน

คุณชัย

พรชัย สว่างใจ

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณตาร์

สิทธิพงษ์ โอนประจำ

8


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณต้อม

สมเกียรติ ธรรมวะรี

0


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณปู

ชัยเวช ยอดทอง

7.5


มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณบูม

นายคมกริช มีมูล

0


คุณกุ๊ก

นางสาวธัญญลักษณ์ นพรัตน์

ที่ปรึกษางานบริการ

คุณวาว

นางสาวปุณยนุช ศิริพฤกษ์

เจ้าหน้าที่ธุรการอะไหล่

คุณหนุ่ย

ปารณ สามารถกุล

พนักงานช่าง

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณนิค

น.ส.พัชรีวรรณ เคลื่อนคำ

0


คุณแยม

นางสาวนฤมล เกิดสุข

ที่ปรึกษาการขาย

คุณน้ำ

นางสาวนิรชา น้อยจันทร์

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

คุณการ์ตูน

นางสาวธัญญารัตน์ ขุณเณร

ที่ปรึกษาการขาย

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน

คุณต้น

นายทรงฤทธิ์ ถุงทรัพย์

0


คุณแอม

นางสาวณิชกานต์ พวงทอง

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

คุณโจ

อภิสิทธิ์ ภูคำวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานและซ่อมบำรุง

คุณแม็ก

นราธิป ไกรเพชร

พนักงานช่าง

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณสู้

นายภาณุภัท กวินภัทรสิริ

0


คุณยา

บัญฑิต เกลี้ยงตระกูล

ที่ปรึกษาการขาย

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 1 คน

คุณเอก

จรัสชัย ชาวราษฎร์

0


คุณทราย

นางสาวภณิตา เทียงมา

ที่ปรึกษาการขาย

คุณอาร์

อาภาศิริ สุพรรณโมก

ที่ปรึกษาการขาย

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 2 คน

คุณบ่าว

นายสุวัฒน์ ทองเงิน

0


คุณอ๊อฟ

นายภิรวัฒน์ ถนอมทรัพย์

พนักงานช่าง

คุณนัย

ไสว บุญเจริญ

เจ้าหน้าที่สโตร์เครื่องมือ

คุณกิ๊ก

ศิริลักษณ์ ทองอินทร์

เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์บริการ

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 5 คน

คุณลิฟท์

พิสุทธิ์ ภาคศรี

5


คุณติ๊ก

วิทยา จ่าพิชม

ที่ปรึกษางานบริการ

คุณหนู

นีรชา อุดมเดชชัย

ที่ปรึกษางานบริการ

คุณเอ็กซ์

สุทธิพร บุญจันทร์

พนักงานช่าง

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 4 คน

คุณแบงค์

นายวีรวิชญ์ ธิมา

0


คุณมิลค์

นางสาวสุชญา ยอดสำอางค์

ที่ปรึกษาการขาย

คุณขาม

อาทิตย์ ศรีวรกุล

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

คุณตู๋

ณัฐพงศ์ บุญปั้น

พนักงานช่าง

มีน้องเลี้ยงทั้งหมด 3 คน