” เป็นพันธมิตรผู้ให้บริการชั้นนำที่เกี่ยวกับการเดินทาง-ขนส่ง และการค้าปลีกในทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นที่ระบบนิเวศดิจิทัล ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อสร้างคุณค่าให้กับทุกคน “

” Be the leading partner in mobility solutions and retailing, with a focus on data-driven digital ecosystems to create value for all “

Template Vision & Mission

ดาวน์โหลด

1. มุ่งมั่นลงทุนและพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อยกระดับชีวิตของผู้คน
Pursue to invest and develop new ways to enrich people’s lives

2. มุ่งสร้างองค์กรดิจิทัล
To build a total digital organization

3. สร้างระบบนิเวศที่ดีสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
Create good ecosystems for all stakeholder

4. สร้างองค์กรการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
To build a data-driven decision-making organization

 
 

Core Values

ค่านิยมองค์กร : หนทางสู่ความสำเร็จ 8 ประการ

Attitude

Commitment

Happiness

Innovation

Excellence Teamwork

Valued Customer

Entrepreneur

Development & Learning

AWARDS

รางวัลทรงคุณค่า

ดูทั้งหมด