ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับคนทํางาน

คำอธิบายหลักสูตร

ในคอร์สนี้จะรวบรวมเอาเนื้อหาและองค์ประกอบของทักษะภาษาอังกฤษที่จําเป็นต่อการทํางาน เกล็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราสามารถนํามาใช้เพื่อเปลี่ยนตัวเองให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในหน้าที่การงาน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน

 • ผู้เรียนจะมีทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทํางานและนําไปใช้งานได้จริง เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่เจริญเติบโตขึ้น
 • อาจารย์ผู้สอน

  อาจารย์

  หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

  ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

  ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

  ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร

  ดูรายละเอียด

  ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

  ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

  ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร

  ดูรายละเอียด