คอร์สทั้งหมด

Wellness CNB (Rerun)

Wellness

อาจารย์ผู้สอน

อ.ทิวา  โกศล
ดูรายละเอียด
Wellness CNB (Rerun)

Wellness

อาจารย์ผู้สอน

นพ.สมฐูรณ์  รุ่งพรชัย
ดูรายละเอียด
Wellness CNB (Rerun)

Wellness

อาจารย์ผู้สอน

คุณวิรัตต์  วิรัชศิลป์
ดูรายละเอียด
Wellness CNB (Rerun)

Wellness

อาจารย์ผู้สอน

คุณดาวเรือง  แซ่กอ
ดูรายละเอียด
Wellness CNB (Rerun)

Wellness

อาจารย์ผู้สอน

คุณพัสธพงษ์  อัจฉริยาการุณ
ดูรายละเอียด
Wellness CNB (Rerun)

Wellness

อาจารย์ผู้สอน

คุณบุญเลิศ  ชูประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
การดูแลสุขภาพจิต

ล้มไม่เลิก official

อาจารย์ผู้สอน

ล้มไม่เลิก official
ดูรายละเอียด
การดูแลสุขภาพจิต

Klaoshow

อาจารย์ผู้สอน

พศิน อินทรวงค์
ดูรายละเอียด
พื้นฐานการออม

klasssi

อาจารย์ผู้สอน

คุณธนธร กาญจนิศากร
ดูรายละเอียด
พื้นฐานการออม

Space

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร. รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น
ดูรายละเอียด
วางแผนเกษียณ

THE STANDARD

อาจารย์ผู้สอน

THE STANDARD
ดูรายละเอียด
ติดลบ เป็นหนี้ แก้อย่างไร?

debtclinic bysam

อาจารย์ผู้สอน

debtclinic bysam
ดูรายละเอียด
ติดลบ เป็นหนี้ แก้อย่างไร?

Money6Pack

อาจารย์ผู้สอน

Money6Pack
ดูรายละเอียด
ติดลบ เป็นหนี้ แก้อย่างไร?

Money6Pack

อาจารย์ผู้สอน

Money6Pack
ดูรายละเอียด
ติดลบ เป็นหนี้ แก้อย่างไร?

THE STANDARD PODCAST

อาจารย์ผู้สอน

THE STANDARD PODCAST
ดูรายละเอียด
พื้นฐานการออม

Guru Living

อาจารย์ผู้สอน

Guru Living
ดูรายละเอียด
พื้นฐานการออม

THE MONEY COACH

อาจารย์ผู้สอน

THE MONEY COACH
ดูรายละเอียด
การดูแลสุขภาพกาย

Mahidol Channel มหิดล แชนแนล

อาจารย์ผู้สอน

พญ.ศิริลักษณ์ ผลศิริปฐม
ดูรายละเอียด
การดูแลสุขภาพกาย

นพ. ตนุพล วิรุฬหการุญ

อาจารย์ผู้สอน

นพ. ตนุพล วิรุฬหการุญ
ดูรายละเอียด
การดูแลสุขภาพกาย

กินตามหมอ นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

อาจารย์ผู้สอน

นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
ดูรายละเอียด
การดูแลสุขภาพกาย

DrAmp Team

อาจารย์ผู้สอน

นพ. ตนุพล วิรุฬหการุญ
ดูรายละเอียด
การดูแลสุขภาพกาย

Mahidol Channel มหิดล แชนแนล

อาจารย์ผู้สอน

พญ.ศิริลักษณ์ ผลศิริปฐม
ดูรายละเอียด
Wellness CNB (Rerun)

NBI Channel Nation-Building Institute

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
ดูรายละเอียด
Core Course

Thairung

อาจารย์ผู้สอน

คุณศิริชัย อริยะฤดีกุล
ดูรายละเอียด
Core Course

Thairung

อาจารย์ผู้สอน

ดูรายละเอียด
Core Course

Thairung

อาจารย์ผู้สอน

คุณนันทนา กฤตยากรนุพงส์
คุณจารุวัฒน์ ผึ่งผดุง
คุณวิริยะ ลอยแก้ว
ดูรายละเอียด
Core Course

Thairung

อาจารย์ผู้สอน

คุณวิริยะ ลอยแก้ว
คุณสุดารัตน์ รักซ้อน
คุณอำนาจ จันทวิเศษ
ดูรายละเอียด
Business Course

SET

อาจารย์ผู้สอน

SET
ดูรายละเอียด
Business Course

Space

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร.อิสริยะ สัตยาพิบูลย์
ดูรายละเอียด
Business Course

Space

อาจารย์ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์
ดูรายละเอียด
Business Course

SkillLane

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ธันยพร สุนทรธรรม
ธนา เธียรอัจฉริยะ
ดร.วรวีร์ เรืองอร่ามรัตน์
เอกจิตต์ แจ่มใส
ดูรายละเอียด
Business Course

Space

อาจารย์ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
ดูรายละเอียด
Digital Course

Skooldio

อาจารย์ผู้สอน

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
ดูรายละเอียด
Leadership & Managerial Course

SkillLane

อาจารย์ผู้สอน

อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ
ณฤดี คริสธานินทร์
ศิราภรณ์
ดูรายละเอียด
Leadership & Managerial Course

SkillLane

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.ศราวุธ แรมจันทร์ ดร.วรวีร์ เรืองอร่ามรัตน์ คุณเอกฉัตร อัศวรุจิกุล
ดูรายละเอียด
Core Course

สุจริตไทย

อาจารย์ผู้สอน

สุจริต ไทย
ดูรายละเอียด
Digital Course

klasssi

อาจารย์ผู้สอน

คุณ ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ
ดูรายละเอียด
Digital Course

Skooldio

อาจารย์ผู้สอน

ดร. ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
ดูรายละเอียด
Leadership & Managerial Course

SkillLane

อาจารย์ผู้สอน

คุณยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ
ดูรายละเอียด
Core Course

Space

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร. รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น
ดูรายละเอียด
Digital Course

อาจารย์ผู้สอน

คุณฉัตรชัย สุทธิภักติ
ดูรายละเอียด
Core Course

klasssi

อาจารย์ผู้สอน

คุณธนธร กาญจนิศากร
ดูรายละเอียด
Digital Course

DiCY Thailand

อาจารย์ผู้สอน

DiCY Thailand
ดูรายละเอียด
Leadership & Managerial Course

อาจารย์ผู้สอน

วิฑูรย์ สูงกิจบูลย์
ดูรายละเอียด
Functional Course

อาจารย์ผู้สอน

ศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์
ดูรายละเอียด
Digital Course

อาจารย์ผู้สอน

JIB Digital Consult Team
ดูรายละเอียด
Leadership & Managerial Course

อาจารย์ผู้สอน

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
ดูรายละเอียด
Leadership & Managerial Course

อาจารย์ผู้สอน

คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์
ดูรายละเอียด
Leadership & Managerial Course

อาจารย์ผู้สอน

อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์
ดูรายละเอียด
Core Course

อาจารย์ผู้สอน

คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์
ดูรายละเอียด
Business Course

SkillLane

อาจารย์ผู้สอน

สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล
ดูรายละเอียด
Business Course

SkillLane

อาจารย์ผู้สอน

อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
รวิศ หาญอุตสาหะ
นิชานันท์ มั่งคั่ง
ดูรายละเอียด
Leadership & Managerial Course

SkillLane

อาจารย์ผู้สอน

ดูรายละเอียด
Leadership & Managerial Course

SkillLane

อาจารย์ผู้สอน

1. อ.ภูมภัสส์ รุ่งราษี
2. อ.วิชัย ปีติเจริญธรรม
ดูรายละเอียด
Functional Course

TOPICA Edumall

อาจารย์ผู้สอน

ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์
ดูรายละเอียด
Functional Course

TOPICA Edumall

อาจารย์ผู้สอน

ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร
ดูรายละเอียด

หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่

เป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ทุกคนต้องเรียน ซึ่งจะได้เรียนรู้ถึงโครงสร้างการบริหารและนโยบายของกลุ่มบริษัท ภาพรวมธุรกิจของ Thairung Group นโยบายและระเบียบปฏิบัติขององค์กร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ และข้อแนะนำสำหรับพนักงานใหม่ในช่วงทดลองงาน โดยจะมี 4 บทเรียนดังนี้

เข้าเรียน