การแก้ปัญหาด้วย QC Story

คำอธิบายหลักสูตร

QC Story เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาที่ไม่ได้ถูกจำกัดการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น ภาคบริการก็สามารถนำไปใช้ได้ เนื่องจากมีจุดเด่นคือ วิธีการที่เป็นขั้นตอน มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยใช้ Fact & data (ข้อเท็จจริงและข้อมูล) ทำให้สามารถขจัดปัญหาใหญ่ๆ ที่ซับซ้อน และซ้ำซากได้

เนื้อหาของคอร์สนี้

 • แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์
 • Pre-Test แบบทดสอบวัดความเข้าใจก่อนเริ่มเรียน
 • 1. นิยามของปัญหา
 • 2. QC Story คืออะไร
 • 3. ขั้นตอนของ Problem Solving QC Story
 • 3.1 เลือกหัวข้อเรื่อง (Select a theme)
 • 3.2 เข้าใจสภาพปัจจุบัน (Understand the current situation)
 • 3.3 กำหนดเป้าหมายและวางแผน (Set targets & Create a plan)
 • 3.4 วิเคราะห์ปัญหาและหามาตรการแก้ไข (Analyze factors & Develop countermeasures)
 • 3.5 ดำเนินการ (Implement the countermeasures)
 • 3.6 ตรวจสอบผล (Confirm the effectiveness)
 • 3.7 กำหนดมาตรฐาน (Establish standards)
 • 3.8 วางแผนอนาคต (Plan for remaining problems)
 • 3.9 กรณีตัวอย่าง Problem Solving
 • 4. เครื่องมือพื้นฐานสำหรับ QC Story
 • 5. Problem Solving VS Task Achieving
 • 6. เทคนิคการนำเสนอผลงาน QC
 • 7. บทส่งท้าย
 • Post-Test แบบทดสอบวัดความเข้าใจหลังเรียน
 • อาจารย์ผู้สอน

  อาจารย์

  หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

  ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

  ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

  ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร

  ดูรายละเอียด

  ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

  ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

  ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร

  ดูรายละเอียด