วิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา ด้วย Why – Why Analysis

คำอธิบายหลักสูตร

บ่อยครั้งที่เราพบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการทำงานหรือปัญหาในชีวิตประจำวัน บางเรื่องสามารถแก้ไขให้หมดไปได้ บางเรื่องก็แก้ไม่จบ เกิดปัญหาเดิมๆ ซ้ำซาก จึงมีผู้คิดค้นวิธีการค้นหาสาเหตุของปัญหาเหล่านี้มากมาย หนึ่งในวิธีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางคือ การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why-Why หรือวิธีการถามว่า ทำไม ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง

เนื้อหาของคอร์สนี้

 • 1. ทำไมต้อง “Why-Why”
 • 2. ประโยชน์ของการทำ Why Why
 • 3. การใช้งาน Why Why
 • 4. ขั้นตอนการทำ Why-Why ขั้นตอนที่ 1
 • 5. ขั้นตอนการทำ Why-Why ขั้นตอนที่ 2
 • 6. ขั้นตอนการทำ Why-Why ขั้นตอนที่ 3
 • 7. สรุป ขั้นตอนการทำ Why-Why Analysis
 • 8. ข้อควรระวังในการทำ Why-Why Analysis ข้อที่ 1
 • 9. ข้อควรระวังในการทำ Why-Why Analysis ข้อที่ 2
 • 10. ข้อควรระวังในการทำ Why-Why Analysis ข้อที่ 3
 • 11. ข้อควรระวังในการทำ Why-Why Analysis ข้อที่ 4
 • 12. ข้อควรระวังในการทำ Why-Why Analysis ข้อที่ 5
 • 13. ข้อควรระวังในการทำ Why-Why Analysis ข้อที่ 6
 • 14. ข้อควรระวังในการทำ Why-Why Analysis ข้อที่ 7
 • 15. สรุปข้อควรระวังในการทำ Why-Why Analysis
 • 16. การพิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริง
 • 17. การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา
 • 18. สรุป - ภาพรวมทั้งหมด
 • อาจารย์ผู้สอน

  อาจารย์

  หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

  ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

  ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

  ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร

  ดูรายละเอียด

  ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

  ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

  ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร

  ดูรายละเอียด